آموزش

  • Arc GIS
  • اتوکد (AutoCAD)
  • گوگل ارث (Google Earth)
  • پردازش تصاویر ماهواره‌ای در سنجش از دور (ENVI)
  • مدلسازی آلودگی هوا (AERMOD)
  • آموزش EIA (ماتریس، رویهم گذاری و …)
  • آموزش EMP